HTK
Vedtægter for Hvalsø Tennisklub

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Hvalsø Tennisklub, der har hjemsted i Lejre kommune, er stiftet den 26. juni 1930. Foreningen er tilsluttet DGI,SLTU og DTF under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe interesse for tennisspillet, at give medlemmerne mulighed for at spille tennis samt at højne spillestandarden blandt medlemmerne ved at tilbyde instruktion, træning og turneringer.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt seks år. Antallet af aktive pr. anlagt bane bør ikke overstige 50. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer eller på klubbens hjemmeside. For personer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for en hel sæson (1. maj – 30. april), dog med 14 dages prøvetid.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer inden 1. marts.

§ 6 Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal være betalt inden 5. maj. Kontingentet kan gradueres efter indmeldelsestidspunktet. Kassereren administrerer dette.

§ 7 Restance

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales inden to uger herefter, skal medlemmet slettes af foreningens medlemsliste. Vedtægter HTK, 20. november 2013

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes for en periode eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlems-pligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst seks måneder. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Endvidere kan der stemmes ifølge fuldmagt. Dog kan hvert fremmødt medlem maksimalt medbringe en fuldmagt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i lokalpressen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden, re-videret regnskab, budgetforslag og øvrige forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside seneset en uge før generalforsamlingen. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for de kommende to år samt forslag til kontingentfastsættelse. 6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Vedtægter HTK, 20. november 2013

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Valg og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jfr. §§ 17 og 19. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jfr. § 9. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den pågældende post. Afstemning skal, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der skal føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen skal godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller bestyrelsen og skal indkaldes, når en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst to ugers varsel. For så vidt angår den ekstraordinære generalforsamlings ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse og udvalg

Foreningens daglige ledelse varetages af en overfor generalforsamlingen ansvarlig bestyrelse, som repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og de foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt formændene for de faste udvalg. De faste udvalg er seniorudvalg, juniorudvalg og baneudvalg. Bestyrelsen kan nedsætte yderligere nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs ansvarsområder. For en to-årig periode vælges i lige år formand og sekretær, i ulige år næstformand og kasserer. Formændene for de faste udvalg vælges hvert år for en et-årig periode. Såfremt øvrige udvalgsposter i de faste udvalg ikke besættes på den ordinære generalforsamling, skal udvalgsformændene senest fire uger efter dennes afholdelse meddele bestyrelsen navnene på medlemmerne af udvalgene, som skal bestå af mindst tre personer incl. udvalgsformanden. De faste udvalg kan repræsenteres i bestyrelsen af et andet udvalgsmedlem end formanden for udvalget, såfremt alle i det pågældende udvalg er enige herom. Vedtægter HTK, 20. november 2013

§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, vedtagelser og beslutninger. Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt øvrig optagning af lån skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen skal inden 1. november afgive resultatopgørelse for det forløbne regnskabsår og balan-ce pr. 30. september til revisorerne. Revisorerne skal hvert år i november måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne skal forsyne resultatopgørelse og balance med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Foreningens ejendom

Foreningen ejer klubhuset på matr. Nr. 7y af Kirke Hvalsø samt det løse materiel, som findes i klubhuset og på baneanlæggene.

§ 17 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens indstilling på en ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer har alle det ordinære medlems rettigheder og er kontingentfri.

§ 19 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtagelse af forslaget om opløsning af foreningen kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Lejre kommune. Vedtægter HTK, 20. november 2013 Stiftende generalforsamling: 26. juni 1930

Vedtægtsændringer:

20. maj 1963
21. juni 1968
29. marts 1977
26. marts 1979
11. marts 1981
7. marts 1988
27. marts 1991
26. november 2001
20. november 2008
20. november 2013